Journal

NO
EN
21/03/23 • Residency : CAS Editors

OPEN CALL: 2023 CAS Residency in Art Writing

NO
EN
21/03/23 • Residency : CAS Editors

OPEN CALL: 2023 CAS Residency in Art Writing

Contemporary Art Stavanger (CAS) is excited to announce an open call for the 2023 CAS Residency in Art Writing. Applications are open to national and international writers, curators, and artistic researchers interested in pursuing research, curatorial and critical writing opportunities related to the region of Stavanger, Norway.

 Bla nedover for norsk

June or September 2023 | Application deadline April 30, 2023 | 2 research and critical writing residencies

National and international writers, curators, and artistic researchers are eligible to apply. Applications are open to individuals interested in pursuing research, curatorial and critical writing opportunities related to the region of Stavanger, Norway.

The Residency in Art Writing is a self-driven program organized by Contemporary Art Stavanger (CAS), and offers individuals a unique opportunity to delve into independent research, writing, and criticism based around Stavanger and the surrounding region. Research can be broadly focused on surveying the regional art scene, or targeted towards a specific area of interest. It is the goal of the residency to create and strengthen networks between national/international writers and local practitioners while advancing regional criticism and research.

We welcome applications from curators, writers, and artistic researchers who are interested in learning about the cultural scene in the Stavanger region and with capacity for in-depth research and writing. During the residency, curators and writers will be welcome to conduct studio, gallery, and institutional visits organized in collaboration with CAS, and will have the possibility of holding workshops and/or public presentations for the local community.

Curators and writers are free from specific requirements during the residency period, however the resident will be asked to submit at least two articles for publication on CAS in the months following the residency. Articles may include essays, transcribed lectures, interviews, reviews, research findings, and/or other texts relating to the resident’s activities in Stavanger. Additionally, all residents will be asked to submit a short narrative report of their activities during the residency.

English or Norwegian speaking and writing skills are required.

 

The invited residents will receive:

Up to two weeks long residency in June or September of 2023 – minimum one week
Residency grant NOK 15.000 upon publication of texts
Reimbursement of travel costs totaling NOK 7.000 (Note that reimbursement of additional travel costs can be discussed but not guaranteed)
Free accommodation
Support in accessing artist studios, galleries and institutions
Public lecture, presentation, or workshop opportunities
Publication on CAS

 

Application must include:

CV including contact information and relevant links, maximum 3 pages
Two work/writing samples
Motivation Letter, maximum 1 page, including specific interest in the Stavanger region and hopes for the residency period
Available dates in June/September of 2023
All documents should be in English or Norwegian, and submitted in PDF or Microsoft Word format.

Please submit only electronic copies of the above in ONE email to: info@contemporaryartstavanger.no.

In the subject line of your email, please specify “Residency 2023”

Application deadline: April 30, 2023

All applicants will be notified of the decision in May.


CAS consists of an online art journal as well as a physical residency program for critics, writers and researchers. Through our work, we aim to contribute meaningful conversation relevant to the Stavanger region’s art scene, while at the same time connecting the content to a larger national and international discourse – we therefore publish in both Norwegian and English. In addition to reviews, essays, and interviews, we explore the expansive possibilities of CAS’ online platform and investigate different ways of working with writers, residencies, and the format of art writing and criticism. We at CAS are dedicated to presenting a wide range of perspectives, voices, and subject matter.

For more information about CAS and the Stavanger region, visit our website here.

CAS is kindly supported by Arts Council Norway, Stavanger City Municipality, Rogaland Fylkeskommune, and Fritt Ord. The Residency in Art Writing is supported by Arts Council Norway.

 

UTLYSNING

Ett CAS Residency in Art Writing gjennomføres i juni eller september 2023 | Søknadsfrist 30. april 2023

Contemporary Art Stavanger (CAS) er veldig glade for å kunngjøre årets utlysning for CAS Residency in Art Writing. Nasjonale og internasjonale skribenter, kuratorer og kunstnere kan søke. Spesielt søkere som er interessert i å fordype seg i Stavanger-regionen og skrive en eller flere tekster knyttet til området, er velkomne til å søke.

Gjesteopphold-programmet Residency in Art Writing er et uavhengig program i regi av Contemporary Art Stavanger (CAS), og gir enkeltpersoner en unik mulighet til å gjøre uavhengig studier i regionen. Fordypingen under oppholdet kan ha et bredt fokus på den regionale kunstscenen, eller være målrettet et eget spesifikt interesseområde. Målet med gjesteopphold-programmet er å skape og styrke nettverk mellom nasjonale/internasjonale skribenter og lokale skribenter/kunstnere, samtidig som regional kunst fremmes.

Vi tar imot søknader fra kuratorer, skribenter og kunstnere som er interessert i å lære om kulturscenen i Stavanger-regionen. Under oppholdet vil gjestene blir oppfordret til å gjennomføre atelier-, galleri- og institusjonsbesøk organisert i samarbeid med CAS, og vil få mulighet til å holde workshops og/eller offentlige presentasjoner under oppholdet.

Det stilles ingen spesifikke krav i løpet av oppholdsperioden, men gjester vil bli bedt om å sende inn minst to tekster for publisering på CAS kort tid etter oppholdet. Tekstene kan være essays, intervjuer, anmeldelser, fordypingsfunn og/eller andre tekster knyttet til gjestens aktivitet i Stavanger. I tillegg vil alle gjestene bli bedt om å sende inn en kort skriftlig rapport om deres aktiviteter under oppholdet.

Engelsk eller norsk tale- og skriveferdigheter kreves.

 

De inviterte gjestene vil motta:
Opptil to ukers opphold i juni eller september 2023
– minimum én uke
15.000 kr i honorar ved publisering av tekster
Refusjon av reisekostnader på til sammen NOK 7.000
Gratis overnatting
Assistanse til å organisere besøk i atelier, gallerier og institusjoner
Organisering av en forelesninger, presentasjon eller workshop
Publisering av to tekster på CAS

 

Søknaden må inneholde:
CV inkludert kontaktinformasjon og relevante lenker, maks 3 sider
To arbeids-/skriveprøver
Motivasjonsbrev, maks 1 side, inkludert spesifikk interesse for Stavanger-regionen og
tilgjengelige datoer i juni eller september 2023
Alle dokumenter skal være på engelsk eller norsk, og leveres i PDF- eller Microsoft Word-format.

Vennligst send kopi av ovenstående søknad i EN e-post til: info@contemporaryartstavanger.no. og spesifiser med “Residency 2023” i emnelinjen i e-posten.

Søknadsfrist: 30. april 2023

Alle søkere vil få tilbakemelding i løp av mai.

 


CAS består av et nettbasert kunsttidsskrift samt et fysisk gjesteopphold-program for kritikere og skribenter. Gjennom vårt arbeid har vi som mål å skape et meningsfullt ordskifte relevant for Stavangerregionens kunstscene, samtidig som innholdet kobles til et større nasjonalt og internasjonalt diskurs – vi publiser derfor på både norsk og engelsk. Vi utforsker de mulighetene som ligger i nettformatet, samt utforske ulike måter å jobbe med skribenter, gester og format innenfor kreativ skriving og kritikk. CAS er dedikerte til å presentere et bredt spekter av perspektiver, stemmer og tema.

 

CAS er støttet av Kulturrådet, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Fritt Ord. RAW er støttet av Kulturrådet: Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler.