Institutions+Residencies

Address: Tou Scene, Kvitsøygt.25, 4015 Stavanger
Website: www.iolab.no

Institution

i/o/lab – Centre for Future Art

Address: Tou Scene, Kvitsøygt.25, 4015 Stavanger
Website: www.iolab.no

Institution

i/o/lab – Centre for Future Art

NO

i/o/lab er et senter for framtidskunst i Stavanger drevet av kunstner Hege Tapio. i/o/lab startet opp i 2001 og har siden 2005 hatt tilholdssted ved Tou Scene. Senteret formidler kunst som berører ny teknologi og vitenskap, og står blant annet bak prosjekter som Article-biennalen og Public Art Screens.

 

i/o/lab søker å være en aktiv pådriver for kunst og ny teknologi i regionen. Senteret er tilknyttet det nasjonale nettverket – Produksjonsnettverket for Elektronisk Kunst (PNEK) og har også et større internasjonalt nettverk innen feltet.

 

Aktiviteten til i/o/lab deles i to deler:

 

1) Kunstprosjekter og utstillinger som berører ny teknologi og vitenskap formidles til det brede publikum i regionen gjennom programmene Article-biennalen og Public Art Screens.

 

2) Kunstnerisk forskning og utvikling med fokus på kunst, ny teknologi og vitenskap. Gjennom presentasjoner, aktiviteter og ulike samarbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt jobber i/o/lab med kompetanseheving, produksjon, formidling og kunnskapsutvikling av kunst innen ny teknologi og vitenskap.

 

Målene til i/o/lab er å bidra med nyskapende og kunstneriske prosjekter gjennom å skape møteplasser mellom kunst og forskning til flere målgrupper i samfunnet.

i/o/lab sine prosjekter baserer seg blant annet på formidling av kunst i det offentlige rom.

 

Les mer om i/o/lab og deres prosjekter på hjemmesiden.

Større kunstformidlingsprosjekter i regi av i/o/lab:

Article Biennalen – www.article.no.

Public Art Screens – www.publicartscreens.no

EN

i/o/lab Centre for Future Art in Stavanger is run by artist Hege Tapio.  Founded in 2001, i/o/lab has been located at the art facility Tou Scene since 2005. The center produces and mediates art that is related to new technologies and science, and organizes the Article Biennial and Public Art Screens, among other programs.

 

i/o/lab advocates for the arts and new technologies in the region. The organization is affiliated with the national network Production Network for Electronic Arts (PNEK) and has gradually built up a large international network within the field.

 

The activity of i/o/lab can be divided into two sections:

 

1) Art projects and exhibitions that touch upon new technology and science are mediated to a larger audience in the region through the programs Article Biennale and Public Art Screens.

 

2) Artistic research and development with focus on art, new technology and science. i/o/lab works with enhancing competence and developing knowledge in the field through presentations, activities and different forms of regional, national and international collaborations. i/o/lab also works with regional institutions and businesses.

 

i/o/lab’s objective is to provide innovative and artistic projects, and to create meeting places between art and research for a variety of audiences in the region. A large part of the organization’s projects are based on the dissemination of art in public spaces.

 

Read more about i/o/lab and their projects at their website.

Programs run by i/o/lab include:

Article Biennale – www.article.no.

Public Art Screens – www.publicartscreens.no