Institutions+Residencies

Address: Kvitsøygata 25, 4012 Stavanger
Website: Tou Official

Institution

Tou

Address: Kvitsøygata 25, 4012 Stavanger
Website: Tou Official

Institution

Tou

NO

Tou er en kunstfabrikk under utvikling som holder til i gamle Tou Bryggeri i Stavanger Øst. Etter at bryggeridriften tok slutt på 1980-tallet lå bygget brakk, men ble brukt sporadisk av squattere, musikere og kunstnere utover 90-tallet. I 2001 arrangerte byutviklingsfirmaet Urban Sjøfront og en gruppe uavhengige kunstnere en to-ukers happening, som ble første skritt i transformasjonen fra nedslitt fabrikk til kunstsenter. Med støtte fra Norsk Kulturråd, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune ble en større renovasjon satt i gang, og i 2005 åpnet nye Tou. Et aktivt program hadde kjørt parallelt med byggeperioden, for eksempel inkluderte programmet for 2003 over 100 live musikkopptredener, 50 dj events, fem ”Site under Construction”-helger med tilsammen over 60 innslag, flere teater- og danseforestillinger, samt samproduksjoner med flere av byens festivaler. I 2009 kjøpte Stavanger kommune bygningen som egentlig kan sies å være et konglomerat av flere bygningskropper. Gjennom de siste årene har flere bygg blitt revet, mens nye planlegges bygd. Atelierhuset ble ferdigstilt i 2017, sammen med ny dansesal og grafisk verksted. I neste byggefase kommer det også 18 øvingslokaler for musikk.

Atelierhuset Tou består av kunstneratelierer og prosjektrommet Bruksrommet. I lokalene, som er en fordelt på to etasjer, holder det til 31 kunstnereStudioene har forskjellige størrelser, alt fra 25 m2 – 62 m2, med felles lunsjrom. Kunstnerne som får tildelt atelierer blir valgt av en jury basert på en søknadsprosess. Alle atelierkontraktene er gyldige i 5 år av gangen, med mulighet for 5 års forlengelse. Atelierhuset Tou har også to etableringsatelierer forbeholdt nyutdannede billedkunstnere og kunsthåndverkere som kan leies i opp til to år for redusert leiepris.

Bruksrommet er et kunstnerstyrt visningssted initiert av kunstnere ved Atelierhuset. Programmeringen foregår som en fagfellevurdering hvor to kunstnere utvelges basert på en Open Call og to kunstnere inviteres direkte. De enkelte utstillingene programmeres av en prosjektgruppe tilknyttet Atelierhuset.

Speilet er en prøvesal for dans og andre former for scenekunst. Lokalet er tilpasset produksjon av forestillinger. Salen er 207 m2 med 60 m2 støtteareal, og har i tillegg fellesareal med Atelierhuset Tou og Grafisk Verksted. Den er utstyrt med speil, lydanlegg, lysrigg og spesiallaget gulv for dans. I tillegg har den et scenetepper slik at rommet kan transformeres til en black box. Salen forvaltes av Tou sammen med Dansekunst i Stavangerregionen (Dansis). Det er mulig å søke om produksjonstid i prøvesalen. Hovedsakelig er det frie profesjonelle scenekunstnerne som benytter seg av salen.

Grafisk Verksted flyttet i 2017 fra Rogaland kunstsenter til Tou sine nye lokaler og fikk navnet Tou Trykk, Det grafiske verkstedet på omtrent 500 m2 er tilrettelagt for trykk, og huser to dyptrykkspresser, litografipresse, to silketrykksbord og en plotter til foto og digitaltrykk. Tou Trykks verksted tilbyr verkstedplass og faglig kompetanse til billedkunstnere innen grafiske teknikker, foto og digitale media. Verkstedet drives av et styre bestående av fire medlemmer og en daglig leder. Tou Trykk formidler også teknikker til barn og unge gjennom kurs for skoleklasser og andre interesserte.

Det er ikke bare Tou som er under utvikling, det er også Stavanger Øst. Bydelen er i dag i sterk vekst med nye boliger, caféer og annen næringsvirksomhet. Tou er en sentral kunst- og kulturarena i denne utviklingen. Tous publikumslokaler består av scener, bar/kafé og ulike prosjektrom som benyttes til husets eget program og til utleie. Senteret presenterer et program innenfor et mangfold av kunstformer, og en rekke kunstnere, musikere og organisasjoner/firmaer leier lokaler og har sin  produksjon her. Tou tilbyr også residens til aktive kunstnere innen scenekunst og musikkfeltet.

Husets mange forskjellige scener og rom består blant annet av Scene 1 – et brygghus fra 1966 med plass til opptil 260 personer og publikumsamfi. I det eldre brygghuset fra 1924 finnes Scene 2 som blir mye brukt til scenekunst. Loftet er et lokale med en over hundre år gammel takkonstruksjon. Her holdes det selskaper, konferanser og konserter. Maskinhallen åpnet under Tou Camp i 2011og var opprinnelig tenkt som Black Box scene, men brukes i hovedsak til konserter og klubbkvelder. De tilknyttede Ølhallene består av en forhall, en korridor og 9 haller – et enormt kompleks som fungerer som visningssted for kunst. Her holder Nuart-festivalen sin årlige innendørs utstilling, og Kunstskolen i Rogaland sin avgangsutstilling. I dag har Tou Scene et kunstfaglig utvalg som er med på å utvikle det årlige programmet.

Tou er organisert som et non-profit aksjeselskap eid av kunstnere og støttespillere, og er medlem av nettverket for uavhengige kunstsentre Trans Europe Halles. Mulighetsstudien ”Nye Tou” ble utviklet i 2010, og beskriver visjonen for den videre utviklingen av kunstfabrikken. Les også mer om dette på Stavanger kommunes hjemmesider her.

 

Besøk Tou nettsted her for program og mer informasjon.

Besøksadresse Kvitsøygata 25, 4012 Stavanger.

 

 

EN

Tou is an art facility under development, housed in the old Tou Brewery in the eastern part of Stavanger. After the brewery’s operations ended in the 1980s, the buildings lay deserted, and have been used sporadically by squatters, musicians and artists since the 1990s. In 2001, the city development firm Urban Sjøfront and a group of independent artists staged a two-week happening, which served as the first step in the transformation of the dilapidated factory into a production and exhibition arena for the arts. With support from the Norwegian Council for Cultural Affairs, the City of Stavanger and Rogaland County, a major renovation started, and the newly renovated premises at Tou were opened in 2005. An active program had been running in conjunction with the construction efforts, and in 2003 included the presentation of over 100 live musical performances, 50 DJ events, five ‘Site under Construction’ events totaling over 60 performances including theatre and dance performances, as well as co-productions with several city festivals. In 2009, the city of Stavanger purchased the Tou building, which is better described as a conglomeration of several structures. Over the past several years, a selection of the buildings has been demolished, with a new plan to develop the site further. The Atelierhuset was completed in 2017 along with a new dance hall and a print workshop. The next phase of development will include 18 separate rehearsal rooms for music.

Atelierhuset Tou consists of artist studios and a project space, Bruksrommet. There are currently 31 artists renting studio space at Tou, and the studios range in size from 25 m2 – 62 m2, over to floors with shared lunchrooms. Resident artists are chosen by a jury through an open application process, and the contract is valid for 5 years at a time, with the option of a 5 year extension. In addition, Atelierhuset Tou reserve two studios for recently graduated artists and artisans for a period of two years and a reduced rental fee. Bruksrommet is an artist-run project space at Tou initiated by artists at Atelierhuset. Programming takes place via peer review, with two artists selected from an Open Call and two artists invited directly. The individual exhibitions are programmed by a project group connected to the Atelierhus,

Speilet is a room at Tou specifically designed for the production and development of dance and other forms of performing arts. The hall is 207 m2 with 60 m2 of support area, and shares some common areas with Atelierhuset Tou and Grafisk Verksted. It is equipped with mirrors, sound systems, lighting fixtures and specially designed floors for dancing. In addition, it has a large stage pad so that the room can be transformed into a black box if necessary. The hall is run by Tou together with Dance Art in the Stavanger region (Dansis). It is possible to apply for production time in Speilet, and many, freelancers and professional performing artists utilize the hall for the production and rehearsal of new works.

Grafisk Verksted is an impressive Stavanger-based print workshop. In 2017, the workshop moved from Rogaland Kunstsenter to Tou’s new premises and is now called Tou Trykk. The print workshop’s approximately 500 m2 is designed for printmaking and houses two gravure presses, lithograph presses, two screen printing boards and a plotter for photo and digital printing. Tou Trykk’s workshop offers workshop space and professional expertise for visual artists in graphic arts, photography and digital media. The workshop is run by a board consisting of four members and a general manager. Education is an important function of Tou Trykk, and the studio often arranges classes in printmaking techniques for school classes and other interested parties.

It’s not just Tou under development, but also the neighbourhood of Stavanger East. The area is currently experiencing strong growth with new homes, cafés and other business activities on the rise. Tou is a key arts and cultural stronghold in this development, and its public spaces consist of stages, a bar/cafe, and various project rooms used to house special events and available for rental. The organization presents a program featuring a wide variety of art firms, and several small organizations and companies use the facilities for their offices and production space. Tou also offers residencies to artists active in the performing arts and music field.

The facility’s many stages and rooms include Stage 1 – a brewery house from 1966 that accommodates up to 260 people and a public amphitheater. The older brewery house from 1924 contains Stage 2, which is widely used for performing arts. The Attic features a one hundred year old roof and accommodates companies, conferences and concerts. The Machine Hall opened at Tou in 2011. It was originally conceived as Black Box space, but has since been used primarily for concerts and club nights. The associated Beer Hall consists of a porch, a corridor and 9 arched halls – a huge complex that serves as an exhibition space for visual art. The Beer Hall houses the annual Nuart Festival’s indoor exhibition as well as the graduation exhibition for the Rogaland Art School. Today, Tou has an artistic advisory board that is involved in developing the annual program.

Tou is a non-profit organization owned by artists and supporters, and is a member of the network of independent art centers Trans Europe Halles. The feasibility study “New Tou” was developed in 2010 and describes the vision for the further development of art complex. Read more about the study and vision for the future on Stavanger Municipality’s website, here.

 

For more information about Tou and their upcoming programming, visit their website here.

Visiting address Kvitsøygata 25, 4012 Stavanger.