Institutions+Residencies

Address: Verven 24A, 4014 Stavanger, 3rd floor
Website: www.kunstromarbeid.com

Independent co-working community

KRA – Kunst Rom Arbeid

Address: Verven 24A, 4014 Stavanger, 3rd floor
Website: www.kunstromarbeid.com

Independent co-working community

KRA – Kunst Rom Arbeid

NO

KRA — Kunst Rom Arbeid er et arbeidsfellesskap for nyetablerte kunstnere, dansere og musikere i Stavanger. Kollektivet ligger i Badedammen nabolag og tilbyr arbeidslokale for frilans kunstnere i regionen. Felleskapet har som mål å initierer kreative prosesser, og dele kunnskap for å utvikle ferdigheter i det kunstneriske miljøet.

KRA ble etablert ut i fra et behov for et samlende sted som gir nyutdannede og nyetablerte kunstnere en følelse av tilknytning til byen og det lokale kreative samfunnet. Ved å samle kunstnere fra forskjellige disipliner på samme sted, håper KRA å oppmuntre til tverrfaglige samarbeid, forskning og idéutvikling, samt å dele sosiale og profesjonelle fordeler som ofte er mindre tilgjengelige for frilans kunstnere. Målet er å sette fokus på arbeidsprosessene og legitimere det kontinuerlige arbeidet som foregår heller enn å fokusere på de ferdige kunstverkene som normalt presenteres for publikum.

Medlemskap i KRAs felleskap er tilgjengelig på flere forskjellige nivåer. Medlemskap gir et stabilt og trygt arbeidsrom for frilans kunstnere i Stavanger, og skaper derved et nettverk for tverrfaglige samarbeid. Som organisasjon arrangerer KRA også en rekke arrangementer og tilrettelegger for deling av kunnskap og ideer.

Felleskapets 280 kvadratmeter store plass er også tilgjengelig for leie til konferanser, arrangementer eller andre sammenkomster. Lokalene består av et stort hovedrom og et tilhørende 40 kvadratmeter stort dansestudio med store vinduer og skrånende takvinduer som gir dagslys. Plassen inneholder også et lite, firkantet rom som er godt egnet for filmvisning, samt 3 mindre kontorer som kan leies for private møter.

Åpningstider: Arrangementer og etter avtale

For mer informasjon og kontakt: www.kunstromarbeid.com

EN

KRA – Kunst Rom Arbeid is an open workspace and a community of newly established artists, dancers and musicians in Stavanger. Located in the neighborhood of Badedammen, the collective aims to provide workspace for artists in the region, ignite creative processes, and expand knowledge and skills within the creative community.

KRA originated from a need to gather the artistic community in Stavanger, and to give recent graduates and newly established artists a sense of affiliation to the city and the local creative community. By gathering artists from different disciplines in the same location, KRA hopes to encourage interdisciplinary collaborations, research and idea development, and share social and professional advantages that are often less available to freelance artists. The goal is to highlight open processes and legitimize the continuous work proceeding or surrounding the finished artworks normally presented to the public.

Membership at KRA’s co-working space is available at several different levels. Membership provides a consistent, safe working space for freelance artists in Stavanger, thereby creating a network for multidisciplinary collaborations. As an organization, KRA also arranges a variety of community events and supports the sharing of knowledge and ideas.

KRA’s 280 square meter space is also available to rent for conferences, events, or other gatherings. The premises include a large main room and an adjacent 40 square meter dance studio with large windows and sloping skylights that provide daylight. The space also includes a small, square room that is well suited for film screenings as well as 3 smaller offices that can be rented for private meetings.

 

Opening hours: Events and by appointment

For more information and contact: www.kunstromarbeid.com