Institutions+Residencies

Address: Stavanger
Website: https://www.contemporaryartstavanger.no/

Residency

CAS Residency in Art Writing

Address: Stavanger
Website: https://www.contemporaryartstavanger.no/

Residency

CAS Residency in Art Writing

NO

‘CAS Residency in Art Writing’ er et selvdrevet residency-program organisert av Contemporary Art Stavanger (CAS) som tilbyr enkeltpersoner en unik mulighet til å fordype seg i kunstfaglig research, skriving og kritikk gjennom et opphold i Stavanger og omegn. Man står fritt til å enten fokusere bredt på en generell kartlegging av regionens kunstscene, eller målrette undersøkelser mot et spesifikt interessefelt. Målet med residensoppholdet er å styrke nettverk mellom nasjonale/internasjonale skribenter og lokale utøvere samtidig som det utvikles kritikk og research i regionen.

Kuratorer, skribenter og kunstfaglige som er interessert i å lære mer om Stavanger-regionens kunstscene, og som har kapasitet til dyptpløyende research og skriving er velkomne til å søke når det lyses ut “open calls”. Det forventes at skribenten/kuratoren i løpet av residensoppholdet vil gjennomføre studio-, galleri- og kunstinstitusjonsbesøk som arrangeres i samarbeid med CAS. Det vil også være mulighet for å holde workshops og offentlige presentasjoner, samt mulighet til å besøke andre steder i fylket hvor det også finnes residency-programmer.

Det stilles ikke noen spesifikke krav til skribenten under selve oppholdet, men gjesten vil bli bedt om å levere to tekster som publiseres på CAS i de påfølgende månedene. Tekstene kan ta form som essays, transkriberte foredrag, intervjuer, kritikker, resultater fra researchen og/eller tekster relatert til gjestens aktiviteter i regionen. Etter oppholdet blir gjesten også bedt om å levere en kort skriftlig rapport om oppholdet. 

Norske eller engelske språkkunnskaper er påkrevd.

Søknadsfrist for 2018 er 15.mars 2018, se utlysningstekst her

 

Inviterte skribenter vil få:
Opp til 2 ukers opphold i september/oktober 2017, minimum 1 uke
Stipend på NOK 15 000,-
Dekking av reisekostnader opp til NOK 7 000,-
Gratis overnatting og per diem
Hjelp til å inngå avtaler med kunstnere, gallerier og institusjoner
Mulighet for offentlig presentasjon eller workshop
Publisering på CAS

 

Søknaden må inneholde:
CV inkludert kontaktinformasjon og relevante linker
2 teksteksempler/skriveprøver av tidligere arbeid
Motivasjonsbrev på maksimum 1 side, inkludert spesifikk interesse i Stavanger-regionen og håp/ønsker for oppholdet
Tilgjengelige datoer
Alle dokumenter må innsendes i enten PDF eller Microsoft Word format.

 

 

Contemporary Art Stavanger er en nettbasert plattform for kunstformidling og kritisk diskurs relatert til Stavangers kunstscene. Gjennom research-baserte tekster, essays, kunstkritikk, intervjuer og profiler formidler CAS hva som skjer i det voksende kunstmiljøet i Stavanger, samtidig som det åpnes for en bredere offentlig diskurs rundt billedkunstfeltet. Gjennom kunstkalenderen og sosiale media kan man få oversikt over aktuelle utstillinger, åpninger og arrangementer. CAS fungerer som en informasjonsplattform for det lokale kunstmiljøet samtidig som Stavanger settes på kartet og knyttes opp mot et større, internasjonalt nettverk. For mer informasjon om CAS og Stavanger-regionen besøk vår hjemmeside her.

 

kulturraadet_sort_web      Stavange_Kommune_NO_web

 

CAS er støttet av Norsk Kulturråd, Stavanger kommune og Fritt Ord. Residency-programmet er støttet av Norsk kulturråds gjesteoppholdsstøtte.

 

EN

The Residency in Art Writing is a self-driven program organized by Contemporary Art Stavanger (CAS), and offers individuals a unique opportunity to delve into independent research, writing, and criticism based around Stavanger and the surrounding region. Research can be broadly focused on surveying the regional art scene, or targeted towards a specific area of interest. It is the goal of the residency to create and strengthen networks between national/international writers and thinkers and local practitioners while advancing regional criticism and research.

Through an Open Call, CAS welcomes applications from curators, writers, and artistic researchers who are interested in learning about the cultural scene in the Stavanger region and with capacity for in-depth research and writing. During the residency, curators and writers will be expected to conduct studio, gallery, and institutional visits organized in collaboration with CAS, and will have the possibility of holding workshops and/or public presentations for the local community. There is a possibility for collaboration with rural regional residencies as well during the time of stay.

Curators and writers are free from specific requirements during the residency period, however the resident will be asked to submit at least two articles for publication on CAS in the months following the residency. Articles may include essays, transcribed lectures, interviews, reviews, research findings, and/or other texts relating to the resident’s activities in Stavanger. Additionally, all residents will be asked to submit a short narrative report of their activities during the residency.

English or Norwegian speaking and writing skills are required.

The deadline for 2018 residencies is March 15, 2018. See the Open Call here

 

Invited residents will receive:
Up to two week long residency in September/October of 2017 – minimum one week
Residency grant NOK 15.000
Travel costs not exceeding NOK 7.000
Free accommodation and per diem
Support in accessing artist studios, galleries and institutions
Public lecture or presentation opportunities
Publication on CAS

 

Application must include:
CV including contact information and relevant links
Two work/writing samples
Motivation Letter, maximum 1 page, including specific interest in the Stavanger region and hopes for the residency period
Available dates
All documents should be submitted in PDF or Microsoft Word format.

 

 

Contemporary Art Stavanger (CAS) is an online platform for the dissemination of information and critical discourse on the visual arts in relation to the city of Stavanger, Norway. We aim to reveal the rich resources and growing visual arts culture in Stavanger by providing critical content through research-based texts, essays, reviews, interviews, profiles, social media and a calendar of upcoming exhibitions and events. CAS serves as an informational hub, simultaneously serving the local community while locating and connecting Stavanger to a larger global network. For more information about CAS and the Stavanger region, visit our website here.

 

kulturraadet_sort_web       Stavange_Kommune_NO_web

 

CAS is kindly supported by Arts Council Norway, Stavanger City Municipality, and Fritt Ord. The residency is supported by Arts Council Norway.