Journal

NO
01/11/22 • Video : Merete Jonvik

Intervju med Paradise Rangers

NO
01/11/22 • Video : Merete Jonvik

Intervju med Paradise Rangers

Sjøkanten langs Hillevågsvatnet og Gandsfjorden er et av de store byutviklingsområdene i Stavanger. Store utbygginger planlegges og kommunen sin oppgave er å utarbeide rammebetingelser gjennom nye områdeplaner både i Paradis og Hillevåg.

I dette videointervjuet snakker Merete Jonvik med kunstnerne Maiken Stene og Hans Edward Hammonds om det selvoppnevnte parkvesenet Paradise Rangers, som er en del av Stavanger kommunes byutviklingsprosjekt langs sjøkanten i Paradis og Hillevåg. De diskuterer hvordan Paradise Rangers jobber, og hvorfor det er viktig med kunstneriske perspektiver i byutvikling. Samtalen fortsatte skriftlig etter at intervjuet ble filmet.

 

 

Merete Jonvik: I kunstprosjektet Paradise Rangers er dere et selvutnevnt parkvesen som er opptatt av å verne og vokte over urban villmark, nærmere bestemt sjøkantområdet i bydelene Hillevåg og Paradis utenfor Stavanger sentrum. Hva er det med den urbane villmarken som er verdt å verne?

Hans Edward Hammonds & Maiken Stene: Vi tenker det er mange ting, men først er det viktig å nevne at begrepet urban villmark ikke er et formelt etablert begrep. Erik Thoring fra Naturvernforbundet, som vi har intervjuet, er kritisk til bruken av betegnelsen fordi det kan vanne ut begrepet villmark i Norge. For at et område skal kunne defineres som villmark kreves det at det er mer enn 5 kilometer til det nærmeste tekniske inngrepet i naturen. Vi velger likevel å bruke den urbane villmarken som et begrep for å snakke om en type natur som oppstår av seg selv i by-landskapet. Denne typen villmark består ofte av pionerplanter som slår rot og får leve i en kort periode før stedet de gror på blir tatt i bruk av mennesker til nye formål.

Det som er litt spesielt med dette sjøkantområdet er at naturen har fått eksistere i fred relativt lenge. Det er ikke bare pionerplanter som vokser her, men i noen tilfeller ser vi begynnelsen på små skoger og markområder. Området består av flere gamle overgrodde hager med frukttrær og busker, større felt med bjørk og selje, hekkeplasser for måker og annet dyreliv som har funnet rasteplasser og beiteområder her. Innesperrede lommer mellom toglinjer og veier i kombinasjon med et overgitt postindustrielt landskap, har bremset gjennomstrømningen av menneskelig aktivitet og gjort at den urbane villmarken har fått utvikle seg i fred. Foruten noen fremmede arter som vi bestemte oss for å fjerne, er plante- og dyrelivet på disse områdene stedseget, det vil si at det er historisk sett naturlig for plassen.

Vi mener at den urbane villmarken bør erstatte den danderte, estetisk funksjonelle naturen som ofte blir arrangert i byutviklingsprosesser. Selv dandert natur er bedre enn ingen natur, men den uorganiserte og ville naturen i byene er viktigere for de store sammenhengene; på grunn av artsmangfoldet som utvikles der. Ved å finne måter å respektere og verne om den urbane villmarken i byene, vil det hjelpe oss å respektere naturen andre steder også.

 

 

MJ: Dere er opptatt av den urbane naturen sin egenverdi, og ønsker å lytte til livet som allerede eksisterer i dette urbane området, og etter beste evne representere naturens vilje. Men hva er naturens egenverdi, og hvordan kan en lytte til ikke-menneskelig liv? Hvem kan representere naturens vilje? Hvilke fallgruver og muligheter ligger i denne typen arbeid?

HEH & MS: En måte å forstå mer av det ikke-menneskelige livet i naturen, er å bestemme seg for å bruke større ressurser på å kartlegge nye arter og på den måten lære mer om kompleksiteten i biotopene som eksisterer i byene og i havet. I intervjuet vi gjorde med dykker og fotograf Erling Svensen, påpeker han mangelen på forskning på nye arter og artskartlegging, og understreker nødvendigheten av det arbeidet for å kunne forstå hva naturen består av.

Paradise Rangers mener at naturen har rett til å eksistere og trives på lik linje med oss mennesker, og at den derfor må tas hensyn til i byutviklingsprosesser. Naturens geniale evne til å finne frem og tilpasse seg nye steder, gjør i de fleste tilfeller at landskapsarkitektene og byutviklerne blir overflødige. Om de må gjøre noe, bør det være å tilrettelegge og verne om den urbane villmarken slik at den kan gro fritt på egne premisser uten å bli unødig forstyrret av menneskelig aktivitet.

Naturen har en egenverdi, uavhengig av menneskets ideer og verdier. Dessverre vektlegges ofte det antroposentriske perspektivet, og det fører til at vi må argumentere ekstra hardt for naturens egenverdi.

Det er lett å si at natur er bra for folkehelsa, at barn trives og blir sunne av å være ute. Naturen hjelper oss å redusere vårt eget fotavtrykk, og skoger og myrer fanger karbon og bidrar til å rense vår vannforsyning. Dersom vi hadde regnet på dette økonomisk, hadde vi sett at naturen sparer og tjener enorme summer for samfunnet.

Naturen er den store taperen, og det kommer den til å fortsette å være helt fram til vi klarer å slutte å instrumentalisere den. Vårt store problem er at vi sliter med å se naturen for det den er, uavhengig av dens nytteverdi for oss. Dette er en åpenbar fallgruve i måten vi forholder oss til naturen på.

Men vi øyner et håp i blant annet Arne Næss sin dypøkologiske tankegang, som gir gode råd til hvordan vi kan skrelle vekk menneske-blikket.

Vi har tenkt mye på hvilke innspill gress, trær, bier og blomster ville komt med, dersom de kunne uttalt seg til en høring i et planarbeid. Vi oppfordrer alle til å gjøre det samme.

Du spør også om hvordan å lytte til naturen. Dette er kanskje det enkleste av alt, det er bare å følge med på den. Vi vil påstå at naturen uttrykker seg konstant og på en betingelsesløs måte. Trives den? Hvis ja, så la den da være i fred!

 

MJ: Dere har involvert en rekke aktører inn i samtalen om området kalt Esso-tomten, som dekker sjøkanten i Paradis og Hillevåg: en landskapsarkitekt, en biolog, dykkere, en byplanlegger og flere. Hvorfor vil dere løfte inn andre stemmer i prosjektet og hva har dere fått ut av dette?

HEH & MS: For oss er det viktig å bygge prosjektene på reelle problemstillinger. Vår følelse av at naturen er viktig, er ikke nok – og vi ønsker å danne et faglig og vitenskapelig grunnlag å arbeide ut ifra. Dette fikk vi ved å samarbeide med eksperter. Vi bygget prosjektet på forskning og spesialkompetanse, for å unngå at kommune, byutviklere og landskapsarkitekter kunne avfeie våre bidrag som kunstnerisk synsing/syting. Det gav også tyngde til våre performative handlinger.

Vi jobber ofte dialogbasert med fageksperter, både i våre individuelle kunstnerskap og i Velferdens program. Det sørger for relevans, ny læring og en åpen dialog om aktuelle problemstillinger i samfunnet. Det er også en fin måte å introdusere kunstneriske perspektiver til målgrupper innenfor nye fagfelt.

I vårt forsøk på å forstå byutviklingsprosesser bedre begynte vi å bygge et arkiv med intervjuer av fagpersoner med tilknytning til forvaltning av natur i byen. Det ble fort tydelig for oss at denne informasjonen også kunne være verdifull for andre. I arkivet kan enhver samfunnsborger finne dypere innsikter om hva slags rolle naturen spiller i byplanlegging. Vi ønsket å tilgjengeliggjøre kunnskap om disse prosessene for å bidra til at vanlige innbyggere kan ha en mening om hvordan byene utvikles.

Det er givende å møte nye engasjerte mennesker. Vi har hatt gode samtaler der hvert eneste intervju har utvidet vår forståelse og inspirert oss til å handle annerledes. Vi merket oss en frustrasjon hos samtlige av personene vi snakket med når det gjelder hvordan naturen behandles i byplanleggingsprosesser, og vi kanaliserte denne frustrasjonen gjennom rollene våre som Paradise Rangers.

 

MJ: Den New-York-baserte kunstneren Dylan Gauthier, som var residerende hos CAS i 2016, jobber med vannveier, elver og forurensing i sin praksis. Prosjektet «Upstream Transmission» for eksempel tar for seg elven og området rundt elven New Town Creek i Brooklyn. Der har han involvert et utvalg personer som arbeider i feltet der kunst og miljøvitenskap møtes, for eksempel forskere innen øko-kritikk, en poet og en videokunstner. Samtalene der personene sine faglige perspektiv møtes finnes i publikasjonen «Upstream Transmission: Newtown Creek as Afterimage» (2018). I samtalene prater de blant annet om hvordan elven tilpasser seg og lærer seg å leve med giftige elementer og nye arter, og videre om mulighetene som ligger i – med sosiologen Bruno Latour sine ord – å være diplomater for det ikke-menneskelige. For å kunne være diplomater for det ikke-menneskelige må en foreta et «symbolsk, men meningsfullt svik mot antropocen», ifølge Latour. Sagt med andre ord: å ta annet-enn-menneskelige perspektiv krever et nødvendig svik mot det menneskelige. Tenker dere i lignende baner?

HEH & MS: Ja, det gjør vi, men vi ser det ikke som et svik mot det menneskelige. Vi mener at det antroposentriske perspektivet har sveket naturen for lenge, og at det er på tide å innta nye perspektiv som gavner helheten.

 

MJ: Dere har et manifest og en ed som kan leses opp og sverges til av andre enn dere selv, som slik også kan bli Rangere. Hva står i eden og hvordan er manifestet innlemmet i kunstprosjektet?

HEH & MS: Den paradisiske ed lyder som følger:

SOM PARADISE RANGER ANERKJENNER JEG DEN URBANE VILLMARKENS RETT TIL Å VÆRE.

NATUREN SKAL EKSISTERE PÅ EGNE PREMISSER OG JEG LOVER Å LYTTE TIL DEN.

JEG SKAL FORKASTE MITT ANTROPOSENTRISKE PERSPEKTIV OG KJEMPE MOT UNDERGRAVENDE KOMMERSIELLE OG INSTITUSJONELLE INTERESSER SOM SØKER Å FORTRENGE DEN URBANE VILLMARK.

JEG SKAL TRÅ MED SKÅNSOM FERDSEL.

Å GJØRE VED Å IKKE GJØRE.

Å GJØRE VED Å SAMSVARE MED OG RUNDT.

Å GJØRE VED Å VÆRE EN DEL AV.

Gjennom eden forankrer vi vårt standpunkt og oppfordrer andre til å reflektere og ta ansvar for naturen sammen med oss. På denne måten inkluderer vi andre og viderefører prosjektet inn i framtiden.

Det var interessant å se hva som skjedde da vi vervet nye Paradise Rangere på Esso-tomten. De mest begeistrede deltakerne var barn, og vi er glade for å rapportere at det nå finnes en ny generasjon Paradise Rangere blant innbyggerne i Stavanger. Ikke en eneste av landskapsarkitektene som kom for å høre på oss valgte å sverge eden, men ytret seg i stedet i samlet flokk med et kollektivt «Nei – vi kan ikke!» Vi velger å tro at de innerst inne ønsket å sverge eden.… En representant for grunneieren av Esso-tomta valgte derimot å sverge, og det skal bli spennende å se hvordan denne Rangeren tar ansvar for å verne urban villmark i dette området i framtiden.

MJ: Er dere inspirert av andre lignende prosjekter, nasjonalt eller internasjonalt?

HEH & MS: Vi er inspirert av performancekunstner og teaterregissør Ludvig Uhlbors fantastiske prosjekter om filosofen Arne Næss og dypøkologi, som på ulike vis levendegjør økosofien. Kunstneren Joar Nango har også vært en inspirasjon med prosjektet sitt «Girjegumpi», hvor han blant annet stiller ut bøker som handler om samisk arkitektur. Installasjonen blir en plattform for å videreføre kunnskap på en omsluttende måte. Det er et kjempefint prosjekt. Vi vil også trekke frem prosjektet «This is the Public Domain» av kunstner Amy Balkin, som kjøpte et stykke land for å bevare det som offentlig areal for hele verden gjennom juridiske prosesser. Denne offentlige eiendommen ligger avgrenset som en øy i havet av andre private eiendommer. I California har de ikke allemannsrett, så å komme seg til dette stykket offentlig rom blir vanskelig og for mange helt umulig.

Vi har selvfølgelig også blitt inspirert av flere aktivister, deriblant historien til Bellona. Bellona klarte å stoppe deponering av gruveslam i havet i og utenfor Jøssingfjorden, og det er svært motiverende for Paradise Rangers å se at handlingene til et fåtall engasjerte mennesker kan få stor betydning for vern av natur.

New Zealand som nasjon har tatt noen inspirerende valg ved blant annet å gi Waitangi elven, som renner fra midten av nordøya og ut til kysten, juridiske rettigheter på lik linje med et menneske. De ser på elven som et stort levende vesen. Dette beviser, politisk sett, at vi juridisk kan beskytte arter og hele økosystemer om vi vil, og det bør vi gjøre mer av.

Mest av alt trekker vi inspirasjon fra å vandre gjennom postindustrielle landskap fra 150 år med gruvedrift i Sokndal der Velferden Sokndal Scene for Samtidskunst ligger. Vi har begge kjent på kroppen hvordan det er å se villmarken bli spist opp av industrielle inngrep, en villmark som for 100 år siden dekket 80% av Norge og er nede på 11.5% i dag.

MJ: Prosjektet har nå pågått i rundt halvannet år etter at dere fikk invitasjon til å delta i Stavanger kommune sitt prosjekt Sjøkanten, som utforsker hvordan kunst kan brukes i og gi nye perspektiver til steds- og byutvikling. Hvilke håp har dere for prosjektet Paradise Rangers sitt etterliv?

HEH & MS: Paradise Rangers-prosjektet ligger litt åpent nå. Det er fremdeles mye uforløst potensiale og kraft. Prosjektet hjelper oss å reflektere over hvor dårlig Norge er til å verne natur i forhold til andre vestlige land. Vi ønsker å ta prosjektet videre og er invitert til å bidra i forprosjektet Svartlamon Skulpturbiennale og for å holde en presentasjon ved Møre og Romsdal Kunstsenter til våren. Paradise Rangers fortsetter og utvider med nye dimensjoner.

Paradise Rangers er et Velferden UTE prosjekt. Velferden UTE leverer tjenester, kunstneriske produksjoner, kunnskap og tematikk med utgangpunkt i programmet på Velferden. Det er en fin måte å videreføre det kunstneriske forskningsarbeidet vi gjør i Sokndal, og vi ønsker å ta flere spennende oppdrag framover.

Det har vært helt fantastisk å være Paradise Rangers langs sjøkanten i Paradis og Hillevåg. Vi har lært mye og føler at arbeidet har vært svært viktig. Vi har stort håp for framtiden.


Maiken Stene (f. 1983) bor og arbeider i Sokndal i Rogaland. Hun har sin utdannelse fra Konsthögskolan i Malmö og The Cooper Union school of Art i New York. Stenes kunst tar utgangspunkt i hennes personlige og samfunnsmessige forhold til landskap. Stene er mest kjent for sin maleripraksis som vises i form av scenografiske installasjoner blandet med video, skulptur, tekst og et faglig program. Stene har tidligere stilt ut ved blant annet Nordnorsk Kunstnersenter, Akershus Kunstsenter, Stavanger Kunstmuseum, LNM, Oslo Kunstforening, Hå Gamle Prestegard og Uppsala Konstmuseum. Arbeidene hennes er innkjøpt av blant annet Stavanger Kunstmuseum, REV-Ocean, Kulturetaten, UD, Equinor, Statens Konstråd og flere private samlinger. Som en sentral del av Stenes praksis driver hun også Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst, sammen med Hans Edward Hammonds. Sammen kuraterer de et sosialt og tverrkunstnerisk program for å produsere økt faglig kunnskap og bevissthet om blant annet bærekraftig forvaltning av naturressurser. Paradise Rangers er et VelferdenUTE prosjekt.

Hans Edward Hammonds (f. 1983) er en billedkunstner og kunstformidler basert i Stavanger. Hammonds har en mastergrad i Fine Arts fra Elam School of Fine Arts fra The University of Auckland i New Zealand. I sin kunstneriske praksis jobber han med performance, installasjon, relasjonelle og deltagerbaserte prosjekter hvor utforsker ulike former for samspill og interaksjon. De siste årene har han hatt fokus på forskning og kunstproduksjon med barn og unge, utarbeidet ny serie med interaktive tekstil installasjoner og gjennomført flere performance. Han har vist verk og prosjekter blant annet på Nasjonalmuseet, Stavanger Kunstmuseum, Kunsthall Stavanger, Høstutstillingen og Vestlandsutstillingen. Som en sentral del av Hammonds sin praksis har kuratert og drevet flere kunstnerdrevne visningssteder, deriblant K-Lab og Studio 17. Sammen med Maiken Stene driver han nå Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst . Sammen kuraterer de et sosialt og tverrkunstnerisk program for å produsere økt faglig kunnskap og bevissthet om blant annet bærekraftig forvaltning av naturressurser. Paradise Rangers er et VelferdenUTE prosjekt.

Merete Jonvik er sosialantropolog og sosiolog. Ho bur og jobbar i Stavanger, som førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger. Ho underviser i tema som sosial ulikskap og materiell kultur. Forskingsområda hennar er hovudsakeleg innanfor kunst- og kultursosiologi. Jonvik har saman med Eivind Røssaak, Hanne Hammer Stien og Arnhild Sunnanå gitt ut boka Kunst som deling, delingens kunst (Fagbokforlaget). Boka omhandlar samtidskunstfeltet i Noreg etter 2010. Jonvik skriv fast for Contemporary Art Stavanger (CAS).