Institutions+Residencies

Address: Suldal
Website: www.lukke-raadlaus.no

Residency

L/R Artist Residency

NO

“People in the city often wonder whether one gets lonely up in the mountains … for such long and monotonous periods of time. But it isn’t loneliness, it is solitude… Solitude has the peculiar and original power of not isolating us but projecting our whole existence out into the vast nearness of the presence of all things.”  – Martin Heidegger

Lukkeskåra/ Rådlausjuvet ligger i den sørvestlige delen av Norge, høyt oppe i en fjellside på en avsidesliggende gård i Suldal. I det fungerende våningshuset som ligger blant sauer og bratte fjell blir kunstnere og forfattere invitert til å tilbringe en tid for refleksjon og kreativ produksjon. Inspirert av livsstilen og filosofier til forfattere som Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein og Olav H. Hauge er L / R residensens mål å gi et fredelig alternativ til den ofte kaotiske energien i byen, og fremme en roligere livstil som en måte å fokusere på skapende arbeid.

 

Residensen ble grunnlagt i 2011 av kunstner og kurator Gunhild Moe, og spiller på den rike historien til gården, og de geografiske landlige omgivelsene. Lukkeskåra er tittelen på en bok skrevet av Lars Klungtveit, en blind forfatter, som er født og oppvokst på gården. Rådlausjuvet er det offisielle navnet på det dype juvet lett synlig fra Klungtveit (som faktisk omfatter Klungtveit gården, juvet og området rundt). L / R Residensen fokuserer på landskapet, historien til området, og på forholdet mellom følelser av oppstemthet og fortvilelse som så ofte er til stede i den kreative prosessen.

Klungtveit gård, der L / R for tiden er lokalisert, var en vel fungerende gård i hundrevis av år, og beholder fortsatt mange spor av mennesker som har bodd der. Hovedhuset har blitt pusset opp og har tre doble soverom, et moderne kjøkken, et innendørs toalett, stor stue / spisestue og peis. I tråd med fokus på ensomhet og på arbeid, er bosted uten Internett-tilgang, og tilbyr et lite kunstbibliotek der besøkende inviteres til å donere til den stadig voksende samling. Gården har ingen offisiell vei og gjestene må gå ca 20 minutter til fots for å komme til bosted (det er en taubane til hjelp i transport av varer og tungt utstyr til gården).

 

Moe vokste opp i Stavanger og studert kunsthistorie og italiensk ved universitetet i Edinburgh, før hun returnerte til Norge for å studere billedkunst ved Rogaland Kunstskolen i Stavanger og Kunstakademiet i Trondheim. Ideen om å starte et gjesteatelierprogram vokste organisk, etter å ha innsett hvor mange artister og venner som likte å besøke henne i den tilsynelatende avsidesliggende regionen av Suldal.

I et tidligere intervju med Kunsthall Stavanger sier Moe:

 

Jeg trodde dette kunne være en god måte å bringe kunsten inn i lokalsamfunnet, og en måte for meg å jobbe med artister og prosjekter. Selv om jeg er utdannet som kunstner, elsker jeg virkelig å fremme og tilrettelegge arbeidet til andre kunstnere og jeg mener det ikke er noe bedre sted for en kunstner å utforske sitt eget arbeid, og hvordan det fungerer, enn Suldal. ”

 

Kunstnere og andre kulturprodusenter er invitert til å tilbringe en periode på gården for å utforske sitt arbeid og kreative metoder. Hvert besøk er forhandlet individuelt i forhold til lengden på oppholdet og antall gjester. Produksjon av nytt arbeid på gården er oppmuntret, selv om det ikke er nødvendig. Tidligere beboere inkluderer Nana Oforiatta-Ayim, Sarah Burwash, Ingeborg Kvame, Lewis & Taggart, Another Space, Santiago Mostyn, og samarbeidsgruppen Jeg Helheim, blant mange andre. L / R bosted har også samarbeidet med andre institusjoner og har huset prosjekter som Museum of the Golden Nail, og Flagg Nesflaten i samarbeid med Entrée Gallery (en ny iterasjon av Flag Nesflaten, kuratert av Randi Grov Berger som ble utstilt på Kunsthall Stavanger med et nytt flagg utstilt ukentlig foran bygningen).

 

Suldal ligger i Ryfylke, i den nordøstlige delen av Rogaland med ca 4000 innbyggere og er geografisk den største kommunen i Rogaland. Selv de største kraftverkene i Norge ligger i Suldal, og består av store områder urørt fjellterreng. L / R ligger i et område kjent som Øvre Suldal, og de nærmeste tettstedene er Nesflaten og Suldalsosen. L / R er støttet av Suldal Kommune og Ryfylkefondet.

 

 

EN

“People in the city often wonder whether one gets lonely up in the mountains … for such long and monotonous periods of time. But it isn’t loneliness, it is solitude… Solitude has the peculiar and original power of not isolating us but projecting our whole existence out into the vast nearness of the presence of all things.”  – Martin Heidegger

 

The residency Lukkeskåra/Rådlausjuvet, located in the southwestern part of Norway, loosely translates as ‘Ledge of Happiness, Ravine of Helplessness’. Perched on the mountainside of a remote farm in Suldal, the residency lives up to its dramatic name. In the functioning farmhouse nestled between fields dotted with sheep and steep, rocky ravine, invited artists and writers are offered a time of solitude for reflection and creative production. Inspired by the lifestyle and philosophies of writers such as Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein and Olav H. Hauge, L/R residency aims to provide a peaceful alternative to the often chaotic energy of the city and promote slowness as a way to focus on creative work.

Founded in 2011 by artist and curator Gunhild Moe, the residency draws on the rich history of the farm and the geography of the surrounding countryside. Lukkeskåra is the title of a book written by Lars Klungtveit, a blind author, who was born and came of age on the farm. Rådlausjuvet is the official name of a deep ravine easily visible from Klungtveit (in fact, the Klungtveit farm encompasses the ravine and the surrounding area). L/R Residency focuses on the landscape and history of the area, and on the relationship between feelings of elation and despair so often present in the creative process.

Klungtveit farm, where L/R is currently located, was a working farm for hundreds of years and still retains many traces of the lives that were lived there. The main house has been refurbished and boasts three double bedrooms, a modern kitchen, an indoor toilet, a large living/dining room and a fireplace. In keeping with the commitment to solitude and focus, the residency has no internet access and offers a small art library where residents are invited to donate to the ever-growing collection. The farm has no official road and guests must hike approximately 20 minutes on foot in order to reach the residency (there is a cable car to aid in the transport of goods and heavy equipment to the farm).

Moe, an artist in her own right grew up in Stavanger and studied Art History and Italian at the University of Edinburgh, before returning to Norway to study Fine Art at the Rogaland Art School in Stavanger and The Art Academy in Trondheim.  The idea of starting a residency program grew organically, after realizing how many artists and friends enjoyed visiting her in the seemingly remote region of Suldal.

In a previous interview with Kunsthall Stavanger, Moe states:

“I also thought this could be a good way to bring art into the local community, and also a way for me to work with artists and projects. Although I’m trained as an artist, I really love to promote and facilitate the work of other artists and in my mind there´s no better place for an artist to explore their own work, and how they work, than Suldal.”

 

Artists and other cultural producers are invited to spend a period of time at the farm to explore their work and creative methods. Each visit is negotiated individually in terms of length of stay and number of guests. Production of new work at the farm is encouraged, although not required. Past residents include Nana Oforiatta-Ayim, Sarah Burwash, Ingeborg Kvame, Lewis & Taggart, Another Space, Santiago Mostyn, and the collaborative group I Helheim, among many others.  L/R residency has also collaborated with other institutions and hosted projects such as Museum of the Golden Nail, and Flagg Nesflaten in collaboration with Entrée Gallery (a new iteration of Flag Nesflaten, curated by Randi Grov Berger, was exhibited at Kunsthall Stavanger, with a new flag on display weekly in front of the building).

 

Suldal is located in the region of Ryfylke, in the northeast of Rogaland. Suldal has a population of approximately 4000 and is geographically the largest municipality in Rogaland. Though the biggest power stations in Norway are situated in Suldal, the vast majority of the area consists of untouched mountain terrain. L/R is located in the area known as Øvre Suldal (Upper Suldal) and the nearest towns are Nesflaten and Suldalsosen. L/R is supported by Suldal Kommune and Ryfylkefondet.