Institutions+Residencies

Address: Kvitsøygata 25, 4012 Stavanger
Website: www.touscene.com

Institution

Tou Scene

Address: Kvitsøygata 25, 4012 Stavanger
Website: www.touscene.com

Institution

Tou Scene

NO

Tou Scene er en kunstfabrikk under utvikling som holder til i gamle Tou Bryggeri i Stavanger Øst. Etter at bryggeridriften tok slutt på 1980-tallet lå bygget brakk, men ble brukt sporadisk av squattere, musikere og kunstnere utover 90-tallet. I 2001 arrangerte byutviklingsfirmaet Urban Sjøfront og en gruppe uavhengige kunstnere en to-ukers happening, som ble første skritt i transformasjonen fra nedslitt fabrikk til kunstsenter. Med støtte fra Norsk Kulturråd, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune ble en større renovasjon satt i gang, og i 2005 åpnet nye Tou Scene. Et aktivt program hadde kjørt parallelt med byggeperioden, for eksempel inkluderte programmet for 2003 over 100 live musikkopptredener, 50 dj events, fem ”Site under Construction”-helger med tilsammen over 60 innslag, flere teater- og danseforestillinger, samt samproduksjoner med flere av byens festivaler. I 2009 kjøpte Stavanger kommune bygningen som egentlig kan sies å være et konglomerat av flere bygningskropper. Gjennom de siste årene har flere bygg blitt revet, mens nye planlegges bygd. I 2015 åpnet også atelierhuset Tou Scene som foreløpig består av kunstneratelierer og prosjektrom, og hvor det planlegges ulike verksteder. Videre er Nye Tou-delprosjekter et øvingsfellesskap for rytmisk musikk, prøvelokale for dansekunst og ny mellomstor scene for musikk og fri scenekunst. I dag har Tou Scene et kunstfaglig utvalg som er med på å utvikle det årlige programmet.

 

Det er ikke bare Tou Scene som er under utvikling, det er også Stavanger Øst. Bydelen er i dag i sterk vekst med nye boliger, caféer og annen næringsvirksomhet. Tou Scene er en sentral kunst- og kulturarena i denne utviklingen. Tou Scenes publikumslokaler består av scener, bar/kafé og ulike prosjektrom som benyttes til husets eget program og til utleie. Senteret presenterer et program innenfor et mangfold av kunstformer, og en rekke kunstnere, musikere og organisasjoner/firmaer leier lokaler og har sin  produksjon her. Tou Scene tilbyr også residens til aktive kunstnere innen scenekunst og musikkfeltet.

 

Husets mange forskjellige scener og rom består blant annet av Scene 1 – et brygghus fra 1966 med plass til opptil 260 personer og publikumsamfi. I det eldre brygghuset fra 1924 finnes Scene 2 som blir mye brukt til scenekunst. Loftet er et lokale med en over hundre år gammel takkonstruksjon. Her holdes det selskaper, konferanser og konserter. Maskinhallen åpnet under Tou Camp i 2011og var opprinnelig tenkt som Black Box scene, men brukes i hovedsak til konserter og klubbkvelder. De tilknyttede Ølhallene består av en forhall, en korridor og 9 haller – et enormt kompleks som fungerer som visningssted for kunst. Her holder Nuart-festivalen sin årlige innendørs utstilling, og Kunstskolen i Rogaland sin avgangsutstilling.

 

Tou Scene er organisert som et non-profit aksjeselskap eid av kunstnere og støttespillere, og er medlem av nettverket for uavhengige kunstsentre Trans Europe Halles. Mulighetsstudien ”Nye Tou” ble utviklet i 2010, og beskriver visjonen for den videre utviklingen av kunstfabrikken. Les også mer om dette på Stavanger kommunes hjemmesider her.

 

Besøk Tou Scene nettsted her for program og mer informasjon.

Besøksadresse Kvitsøygata 25, 4012 Stavanger.

 

 

EN

Tou Scene is an art facility under development, housed in the old Tou Brewery in Stavanger East. After the brewery operations ended in the 1980s, the buildings lay deserted, and have been used sporadically by squatters, musicians and artists since the 1990s. In 2001, the city development firm Urban Sjøfront and a group of independent artists staged a two-week happening, which served as the first step in the transformation of the dilapidated factory into a production and exhibition arena for the arts. With support from the Norwegian Council for Cultural Affairs, the City of Stavanger and Rogaland County, a major renovation started, and the newly rennovated premises at Tou Scene were opened in 2005. An active program had run in conjunction with the construction efforts, and in 2003 included the presentation of over 100 live musical performances, 50 DJ events, five ‘Site under Construction’ events totaling over 60 performances, several theater and dance performances, as well as co-productions with several city festivals. In 2009, Stavanger purchased the Tou Scene building, which is better described as a conglomeration of several structures. Over the past several years, a selection of the buildings have been demolished, with a new plan to develop the site further. In 2015, the new a studio house opened at Tou Scene which currently consists of artists’ studios and a project space where various workshops are planned. Furthermore, new subprojects include a rehearsal community for rhythmic music and dance. They also have a new midsize stage for music and performing arts. Today, Tou Scene has an artistic advisory board that is involved in developing the annual program.

 

It’s not just Tou Scene under development, but also Stavanger East neighborhood. The district is currently experiencing strong growth with new homes, cafés and other business activities on the rise. Tou Scene is a key arts and cultural stronghold in this development, and its public spaces consist of stages, a bar/cafe, and various project rooms used to house special events and available for rental. The organization presents a program featuring a variety of art forms, and a range of artists and musicians, and several small organizations/companies use the facilities for their offices and production space. Tou Scene also offers residencies to active artists in the performing arts and music field.

 

The facility’s many different stages and rooms include Stage 1 – a brewery house from 1966 that accommodates up to 260 people and a public amphitheater. The older brewery house from 1924 contains Stage 2 which is widely used for performing arts. The Attic features a one hundred year old roof and accommodates companies, conferences and concerts. The Machine Hall opened at Tou Camp in 2011. It was originally conceived as Black Box space, but has since been used primarily for concerts and club nights. The associated Beer Hall consists of a porch, a corridor and 9 arched halls – a huge complex that serves as an exhibition space for visual art. The Beer Hall houses the annual Nuart Festival’s indoor exhibition as well as the graduation exhibition for the Rogaland Art School

 

Tou Scene is a non-profit organization owned by artists and supporters, and is a member of the network of independent art centers Trans Europe Halles. The feasibility study “New Tou” was developed in 2010 and describes the vision for the further development of art complex. Read more about the study and vision for the future on Stavanger Municipality’s website, here.

 

Visit Tou Scene website here for program and more information.

Visiting address Kvitsøygata 25, 4012 Stavanger.